Ô, Bếtlêhem Ấp Nhỏ

 


1. Ô Bết-lê-hem, ấp nhỏ này,
Chốn ngươi thật an bình bấy!
Khi ngươi đang giấc mê man không ngờ,
Ánh sao nhẹ lướt êm tờ.
Ấy chốn phát chân quang đời đời,
Trong đường ngươi đang tăm tối,
Xưa bao hi vọng kinh hãi đôi đường,
Bữa nay gặp giữa đêm trường.


2. Xưa khi Ma-ri sinh Chúa Jê-sus,
Chúng dân thảy thảy đều ngủ;
Thiên binh âu yếm trông nom Con Trời,
Tối nay vừa mới ra đời.
Các thánh sứ cao rao nhiệt thành,
Tin mừng đêm sinh Con Thánh;
Tôn vinh Thiên Phụ, danh sáng trên trời,
Đất an bình, phước cho người.


3. Ơn ban yên lặng, ơn rất kỳ,
Giữa đêm thanh vắng hùng vĩ;
Hôm nay ơn ấy ban cho tâm nầy,
Cũng yên lặng giống như vậy.
Dẫu Christ đến êm ru lặng bặt,
Tuy đời tội ô sâu sắc,
Nhưng ta, ai người tâm tánh nhu mì,
Christ vui ngự đến trị-vì.


4.Anh em tôi thành tâm kính mời
Thánh Anh Bết-lê-hem đến,
Vô tâm tôi đuổi ra muôn muôn tội,
Quản cai trọn cả tâm này.
Thánh sứ Nô-en rao tận tường,
Tin trọng đại tin vui sướng;
Xin Em-ma-nu-ên ở trong lòng,
Chúng tôi thành kính phục tòng.
A-men.

Leave a Reply

Your email address will not be published.