Munting Bayan ng Betlehem

 


Munting bayan ng Bethlehem, Sa ‘yong pakahimbing;
Tahimik nanagniningning Tala’t mga bitwi’n;
Ngunit sa ’yong lansangan Sumitkat ang ilaw;
Syang laon nang ng Bayan ay pangakong hinintay.


Pagka’t kay Mariang birhen, Balita ng anghel;
Sa Kristo ay isinilang Anghel nagawitan;
Sa Diyos ang luwalhati Walang hanggang Hari;
Sa lupa’y Kapayapaan; Tao’y kinalugdan.


Walang ingay kay tahimik, Kaloob ng Langit;
Gayon ng Diyos ibinigay, Ang handdog na buhay,
Di man tanto ng tao, Kanyang pagparito,
Ngunit sa magsisitanggap Kristo’y ditong ganap


Banal na sanggol sa amin, Manaog dalangin;
Al’sin ang sala’t linisin; Ika’y maging amin.
Ang Mabuting Balitang, Aming napakinggan,
O Diyos na Nagsakatawan Sa ami’y manahan. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.