1.พระเจ้าผู้ทรงเป็นป้อมปราการ
ทรงอิทธิฤทธิ์และทรงยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงปราบปรามอำนาจมาร
ซึ่งมีมาดั่งสายน้ำไหล
ศัตรูมนุษย์เสาะหา ตั้งแต่อดีตสืบมา
อุบายล่อลวงปวงชน หนีโดยลำพังไม่พ้น
แต่กลับถึงตายวายชีวา


2.แม้โลกเต็มด้วยอุบายหมู่มาร
เราก็ไม่สะท้านระย่อใจ.
แม้มันหาช่องทางเพื่อต่อสู้
เราพึ่งฤทธิ์เดชพระเจ้าใหญ่
ทรงสำแดงน้ำพระทัย เอาความจริงสู้อุบาย
ให้พ้นกองทุกข์มืดดำ เข้าสู่ในทางชอบธรรม
พระองค์ทรงนามพระเยซู


3.ดำรัสพระเจ้ามีฤทธิ์เหนือโลกา
อาศัยอำนาจแห่งโลกไม่ได้
พระเจ้าประทานพระวิญญาณมา
ทรงอยู่ฝ่ายเราตลอดไป
สิ่งอนิจจังโลกีย์ ย่อมสละทิ้งทันที
ร่างกายก็ถูกฆ่าได้ พระโอวาทถาวรไซร้
แผ่นดินสวรรค์นิรันดร.

Leave a Reply

Your email address will not be published.