จงชื่นใจยินดี

 


1.จงชื่นใจยินดี ที่พระคริสต์เสด็จมา
รางหญ้า ไม้กางเขน และอุโมงค์ประจักษ์ตา


ร้องรับ
สรรเสริญ จงเทิดพระเกียรติไว้ อาเลลูยา อาเมน
สรรเสริญ จงเทิดพระเกียรติไว้ ขอให้ฟื้นใจใหม่


2.จงชื่นใจยินดี เพราะพระวิญญาณนำเรา
ทรงเป็นแสงสว่าง ให้เห็นพระเยซูเจ้า


3.จงชื่นใจยินดี เพราะพระคริสต์ทรงยอมตาย
เพื่อล้างบาปโทษผิด ให้เราพ้นจากอบาย


4.จงชื่นใจยินดีที่พระองค์รักทุกคน
ทรงให้ทุกคนร้อนรนด้วยไฟจากเบื้องบน


5.จงชื่นใจยินดีที่พระองค์สัญญาว่า
เราจะกลับมารับท่านในวันหนึ่งข้างหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.