Si Kristo ay nabuhay

 


Si Kristo ay nabuhay, Aleluya!
Lubos Ngang nagtagumpay, Aleluya!
Sa lahat niyang Kalaban, Aleluya!
Magalak at magdiwang, Aleluya!


Si Kristong Hesus natin, Aleluya!
Narito na’t kapiling, Aleluya!
Siya’y Muling pagkabuhay, Aleluya!
At walang hannang buhay, Aleluya!


Tayo’y ay nabubuhay, Aleluya!
Sa espiritung bigay, Aleluya!
Si Kristo ay nagmamahal, Aleluya!
Sa Diyos amang banal, Aleluya!


Ang mga kasalana’y, Aleluya!
Nabaon na Sa hukay, Aleluya!
Sa Pag-ibig Sa kapwa, Aleluya!
Tayo’y di nagsasawa, Aleluya!


Si Kristo ay nabuhay, Aleluya!
Tayo ri’y mabubuhay, Aleluya!
Magpuri TaYo Sa D’yos, Aleluya!
Na lumikha’t Tumubos, Aleluya!

Leave a Reply

Your email address will not be published.