พระเยซูไม่เปลี่ยนแปลง

 


มิตรสหายท่านอาจเหลวไหล
เกิดสงสัยและกลัว
แต่พระเยซูทรงรักท่าน
และไม่เคยเปลี่ยนแปลง


ร้องรับ
สมเด็จพระเยซู
ผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
ฟ้าอากาศโลกเดิมสูญไป
พระเยซูไม่เปลี่ยนแปลง


แม้ท้องฟ้าหม่นหมองมืดมัว
เกิดพายุน่ากลัว
แต่อย่าลืมพระคริสต์อยู่ใกล้
พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง


เมื่อเวลาชีวิตขมขื่น
ความรักช่วยชื่นใจ
ไว้ใจฤทธิ์พระคริสต์ผู้เดียว
พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง

Leave a Reply

Your email address will not be published.