ทุกลมหายใจ

 


ตายกับพระเยซู ข้าฯรู้ว่าข้าฯตาย
แล้วฟื้นสู่ชีวิตใหม่กับพระผู้ไถ่
มองดูพระพักตร์จนใบหน้าข้าฯผ่องใส
ข้าฯเป็นของพระองค์อยู่ทุกลมหายใจ


ร้องรับ
ทุกลมหายใจข้าฯอยู่ในความรักใหญ่
ทุกลมหายใจข้าฯได้รับชีวิตใหม่
มองดูพระพักตร์จนใบหน้าข้าฯผ่องใส
ข้าฯเป็นของพระองค์อยู่ทุกลมหายใจ


ทุกครั้งเมื่อลำบาก พระองค์ทรงอยู่ใกล้
เมื่อแบกภาระหนักทรงช่วยประคองไว้
เมื่อมีความเศร้าพระองค์ทรงเล้าโลมใจ
พระองค์ทรงรักษาอยู่ทุกลมหายใจ


เมื่อข้าฯอ่อนแอลง พระองค์ทรงอุ้มไว้
ยามไข้ได้ป่วยทรงช่วยรักษาให้หาย
ยามสุขหรือทุกข์ทรงอยู่ด้วยทุกเวลา
พระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกลมหายใจข้าฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.