ตั้งแต่ข้าถูกไถ่ไว้

 


1.มีเพลงที่ข้าฯชอบร้องชื่นใจ
ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้
เป็นเรื่องกษัตริย์องค์พระผู้ไถ่
ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้


ร้องรับ Refrain:
ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้ ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้
ข้าฯจะสรรเสริญพระนาม
ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้
ข้าฯจะสรรเสริญพระนามพระผู้ช่วย


2.ข้าฯมีพระคริสต์ผู้ให้ชื่นใจ
ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้
ชอบทำแต่สิ่งตามน้ำพระทัย
ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้


3.ข้าฯมีพยานแจ้งในจิตใจ
ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้
ความกลัวและความสงสัยหายไป
ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้


4.สถานที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้
ตั้งแต่ข้าฯถูกไถ่ไว้
ที่ข้าจะอยู่เป็นนิจสืบไป
ตั้งแต่ข้าถูกไถ่ไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published.