O Jesus, Pangako’ Ko

 


1 O Jesus, pangako’ ko A magsirbi komo.
Mammumbot ko nin Cristo, Andi’ moko puryan.
Mababa’ nin labanan A sarban kaaway
Ta si’kay kaantabay Tan mangingidalan.


2 Ipaingar mo paynan mampisyon ka kongko;
No rumate’ a tukso, Antabayan moko.
Say kabuno’ nin maksaw, A nanglibed kongko,
Kadanyan nako, Cristo, Ket iyagel nako.


3 O Jesus, pangako’ mo Konran iti komo
A mataman adti ka ket, Itaw saran lamang.
Pangako’ ko nin ma’get A komo kumapet
Anggaynan maka’numan, Kai taka syayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.