As the waters cover the sea

 

As the waters cover the sea

 

God would not break,
Until all the nations of the world will be saved.
Now, Embracing the heart of the Lord,
and Let’s get up to follow the Lord!

 

God calls us all the time.
Because all the people of the world
to be able to see the glory of the Lord.
So Lord!.. Let me serve the Lord,
while Healing the world, For the use of
the Lord’s hands and feet.

 

As the waters cover the sea
For the earth will be filled with
the knowledge of the glory of the LORD,
As the waters cover the sea
As the waters cover the sea
As the waters cover the sea

 

On that day, All the nations will see that
The glory of the Lord filled the world!
And we will be heard!
what A shout of victory filled the whole world

 

ДЭЛХИЙН БҮХИЙЛ ҮНДЭСТНҮҮД

 

Дэлхийн бүхийл үндэстнүүд
Аврал олох үе хүртэл
Амрах нь үгүй бидний Бурхан
Эзэний зүрх сэтгэлээр
Бид бүгдээрээ босъё
Эзэн миний биднийг дагуулаач
 

Дэлхийн бүхийл махбодууд
Эзэний алдрыг харахын тулд
Биднийг сонгон дуудсан Бурхан
Эзэний гар ба хөл болоод
Энэ дэлхийг эмчлээд
Эзэнд бүгдээрээ үйлчилье

 

Далай усаар дүүрэхийн адил
Ёховагийн сүр жавхланг
Алдаршуулах дуулал
Дэлхий даяар бялхан дүүрнэ
Далай усаар дүүрэхийн адил
Далай усаар дүүрэхийн адил
Далай усаар дүүрэхийн адил

 

Тэр өдөр Эзэний алдар дүүрэн
Энэ дэлхийг бид харах болно
Бүх дэлхийд цуурайтах
Ялалтын түрлэгийг бид сонсох болно