Talagang lubos na akay

 


1. Talagang Lubos Na akay, Ng aking Manunubos
Kahabagan N’ya ay tunay, Na hindi matatapos.
Payapa’t merong pag-asa, Sa Kanya’y nananalig;
Kay Jesus may buting bunga, Anuman ang sumapit;


2. Talagang Lubos Na akay, May galak sa landasin.
Sa pagsubok merong tibay, May biyaya sa akin.
Sa gitna ng kahinaan, Pagod at pagkauhaw
May bukal ng kagalakang, Sa uhaw ay pantighaw;


3. Talagang Lubos Na akay, Ng pag-ibig N’ya sa ‘kin!
May kapahingahang tunay, Na pangako sa akin.
Pag ako’y niluwalhati, Sa muling pagkabuhay
Aawitin kong palagi; Si Jesus ang nag-akay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.