O Joro Ryera

 


O Joro Ryera inyenyeri zirakayangana
Ijoro Ry’ ukuvuka kw’ Umukiza.
Isi yar’ iboshwe n’ ivyaha Bitagira uko bingana
Gushik’ aje umutim’ ukumva agaciro
isi y‘umuruho Yanezerejwe n’ivyizigiro
kuko igitondo Gishasha gitamanzuye
Dupfukame Umviriz’ amajwi Y’abamarayika
Ijoro Ryera O Ijoro Ry’ ukuvuka Kwa Yesu
Ijoro Ryera Ijoro Ijoro Ijoro Ryera.


Yatwigishije gukundana vy’ ukuri rukundo ni ryo
Tegeko Amahoro nibwo butumwa
Azoc’ iminyororo kuko tutakir’ abaja
mw’ izina ryiwe agacinyizo kose kazohera
Turirimb’ indirimbo z’ umunezero dushima
Twese duhimbaz’ izina ryiwe Ryera
Kristo n’umwami duhimbaz’ izina ryiwe
dutangaz’ ubwiza N‘ububasha bwiwe
Ijoro Ryera dupfukame Umiviriz’ amajwi Y’abamarayika
Ijoro Ryera Joro Ryera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *