Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

 


1. Tôn Vua Jêsus ngự quản nhất sanh,
Hiển vinh về Chúa nhân lành;
Gô-gô-tha nguyền Ngài dẫn đến ngay,
Hầu đừng quên mão gai rày.


Điệp khúc:
Lòng nầy e quên Ghết-sê-ma-nê;
Lòng nầy e quên Chúa đau trăm bề;
Để nhớ ái đức Jêsus chan hòa,
Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.


2. Hãy chỉ tôi phần mộ xác Chúa chôn,
Chỗ bao người nước mắt tuôn,
Có cả thiên thần mặc áo trắng tinh,
Hộ vệ Ngài ngủ an bình.


3. Nối gót Ma-ri một buổi sớm mai,
Thuốc thơm, dầu quý dâng Ngài.
Chúa chỉ tôi mộ Ngài đã bước ra,
Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.


4. Hỡi Chúa, tôi nguyền vì cớ Chúa nay,
Vác thập tự giá tôi rày;
Chén khổ tôi nguyền cùng uống Chúa ôi,
Ngài vì tôi uống xưa rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.