Jesus, Danh Trên Muôn Danh

 


Jêsus danh trên hết muôn danh,
Cứu Chúa diệu vinh thay,
Ngài là Vua hiển vinh muôn đời.
Emmanuên Thượng Đế giữa nhân gian,
Đấng Cứu Chuộc vinh quang,
Ngôi Lời từ Cha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.