Even if I don’t have property

 

Even if I don’t have property
Even if I don’t have knowledge other have
Even if I don’t have health other have
But I have something other don’t have.

I saw something other couldn’t see
I heard voice other couldn’t hear
I received the love other couldn’t receive
I realized something other couldn’t realize

Equitable God
Even if I don’t have something other have
But, Equitable God
God let me receive something other don’t have

 

 

Би эд баялгаар их биш ч гэсэн

 

Би эд баялгаар их биш ч гэсэн
Би бусдын адил эрдэм мэдлэггүй ч
Би бусдын адил эрүүл чнйрэг бнш ч гэсэн
Өөр бусдад байхгүй эүйл надад бнй

 

Би бусдын харж чадаагүйг харсан,
Би бусдын сонсож чадаагүй дууг сонссон.
Би бусдын аBаагүй хайрыг аBсан,
Би бусдын мэдэхг үхаарааүйг үхаар сан

 

Үнэнч шударга Их Эзэн Mинb
Бусдад Байгаа бүхэн надад угүй ч.
Үнэнч шударга Их Эзэн Mинb
Бусдад Байхгүй   зүүлийг надад өгсөн