Đứng Trên Lời Hứa

 


Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua
Christ hứa phán
Nguyện đời đời tôi chúc tán Vua thành thật hoàn toàn
Tôi hoan ca mãi trên từng trời danh Cha cả sáng.
Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bàn an


Điệp Khúc:
Đứng trên lời đây
Tôi nay đang hân hoan kiên lập
trên hứa ngôn nào lay
Đứng trên lời ấy
Đứng khăng khăng luôn trên hứa ngữ
Vua Christ nay.


Tôi nay luôn đứng trên lời nghìn thu
không cải hoán
Luồng ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn
Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán.
Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bàn an


Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua
Christ hứa phán
Thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng
Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm Linh chói sáng.
Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bàn an


Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài
như đá tảng
Hằng ngày lòng lặng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng
Tôi luôn an nghỉ trong Vua Christ lòng được thỏa mãn.
Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bàn an

Leave a Reply

Your email address will not be published.