Càng Gần Chúa Hơn

 


Chúa ôi, cho con càng gần, Gần nơi Chúa hơn;
Dẫu phải mang cây thập tự, Càng gần Chúa hơn;
Trong lúc đau thương sầu u, tôi vẫn luôn xin Jêsus:
Chúa ôi, cho tối gần Ngài, Càng gần Chúa nay.


Dẫu khi kim ô lặn rồi, Lạc nơi hiểm nham,
Ðá thiêng tôi kê đầu nằm, Hồi trời tối tăm;
Trong giấc chiêm bao nguyện mong, mong Chúa cho nương bên lòng;
Chúa ôi, cho tối gần Ngài, Càng gần Chúa nay.


Ước nơi đây thông tận trời, Một thang bắc liên,
Xuống lên trên thang rạng ngời, Nhiều vị sứ thiêng;
Ðem phước yêu thương từ nay, Ban xuống cho tối mọi ngày;
Chúa ôi, cho tối gần Ngài, Càng gần Chúa nay.


Tỉnh giấc tôi ca Jêsus, Dội vang bốn bên,
Thoát ly ưu-tư, buồn-rầu, Lập một Bê-tên;
Khi đối-phương gây họa-tai, Cương quyêt nương thân nơi Ngài;
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.


Ðến lúc tôi bay về trời, Thật khoan khoài thay!,
Bỏ xa trăng sao, mặt trời, Vùn vụt lướt bay;
Tôi vân hoan ca dầy rần, xin Chúa đem tôi được gần;
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay. A-men.

Leave a Reply

Your email address will not be published.