Buhat sa Langit

 


Verse 1
Buhat sa langit, dula ng pagibig: Ang Dios ay nanaog, pangalan ay Jesus;
Abang sumilang sa isang sabsaban
lalaking sanay sa pagtitiis.


Chorus:
Siya ay mahal ko’t pinipintuho,
Buhay at ilaw niring puso;
Ang Manlilikha, nagpakababa,
Kapuspusan ng Dios na badha


Verse 2
Anong dakilang pagpapakababa
Na sa hating gabi’y
Walang kumandili;
Dios ng pagibig nilisan ang langit
Upang hanapin akong nawala


Verse 3
Mahal na Verbong nagkatawang tao
Upang ipahayag and sa Dios na dilag
Laking hiwaga ni Cristong dakila
Tunay na Dios at tanging Cordero

Leave a Reply

Your email address will not be published.