1. Aza mba mandao ahy, Ry Mparnonjy ô!
Aza mba manary ahy, Jeso Tompo ô!


Fiv :
Ry Mpanjaka, Mihainoa re!
Mamonje fa mitaraina Ny vahoakao.


2. Fantatrao fa malahelo Ny mpanomponao;
Raha mbola eto aho, Mba tsinjovinao:


3. lndro! fa miandry eto Ny navotanao;
Aoka tsy mba halahelo, Mba falio izao:


4. Eny, manomeza hery Mba ho ahy re,
Ka hahery sy handresy Ny mpanomponao:

Leave a Reply

Your email address will not be published.