โปรดสร้างวาจาข้าให้ดีเลิศ

 


โปรดสร้างวาจาข้าให้ดีเลิศ
กล่าวสิ่งประเสริฐสวรรค์
กล่าวนามพระองค์พระผู้ประเสริฐ
สรรเสริญพระเจ้านิรันดร์


กล่าวสัจธรรมประหลาดเหลือล้ำ
หยั่งดูฤทธาพระองค์
ร้องคำสัญญาพระคุณแก่ข้าฯ
กล่าวถึงค่าไถ่ยิ่งยง


โปรดให้ข้าฯฟังเสียงของพระองค์
ว่าข้าฯเป็นของพระเจ้า
ครั้นข้าฯได้สิ้นชีวาปลดปลง
เข้าเฝ้าพระพักตร์พระเจ้า.

Leave a Reply

Your email address will not be published.