โปรดนำไปถึงกางเขน

 


1.พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้าฯ
ทรงเป็นสง่าราศี
อย่าให้ข้าฯลืมเรื่องมงกุฎหนาม
โปรดนำไปถึงกางเขน


ร้องรับ
อย่าให้ข้าฯลืมเกทเสมนี
อย่าให้ข้าฯลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าฯลืมความรักอ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน


2.ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า
ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า
ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา
เมื่อบรรจุในอุโมงค์


3.อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา
ที่นำเครื่องหอมบูชา
ขอให้ข้าฯเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า
โปรดนำไปถึงกางเขน


4.ให้ข้าฯเต็มใจแบกไม้กางเขน
ทุกวันจะแบกเดินตาม
ให้ข้าฯร่วมทุกข์กับพระเยซู
เพราะพระองค์แบกแทนข้าฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.