เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล

 


เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล
องค์พระผู้ไถ่ชนอิสราเอล
ผู้แสนเปล่าเปลี่ยวคร่ำครวญอุรา
เชิญเร่งเข้ามาพบองค์บุตรา


ร้องรับ
ยินดี ปรีดา อิมมานูเอล
ทรงเป็นผู้ไถ่ชนอิสราเอล


เชิญเถิดเจ้าข้าองค์แสงอรุณ
เชิญมาชูจิตใจในพระคุณ
พระองค์ขจัดเงามืดมลาย
ความมรณาอย่ากล้ำกราย


อัญเชิญพระองค์ผู้ทรงปัญญา
ประทับในหมู่ชนชาวประชา
ดำเนินทางธรรมโปรดนำครรไล
ตลอดชีวีทำตามพระทัย


ผู้เป็นความหวังของชาวโลกา
ชนทุกพันธุ์เผ่าร่วมใจกายา
ปรองดองเผื่อแผ่และสามัคคี
ดั่งในวิมานสำราญฤดี