เชิญเชื่อพระเยซู

 


เชิญเชื่อพระเยซูผู้ช่วยทรงฤทธิ์
จากความบาปความผิดด้วยพระโลหิต
พระองค์สถิตอยู่กับเราเป็นนิจ
ทรงรับสั่งเตือนให้มา


ร้องรับ
ชื่นใจ ชื่นใจ แก่มนุษย์ทั้งหลาย
เพราะพระเจ้ายกโทษให้พ้นอบาย
ให้รอดจากบาปวิญญาณไม่ต้องตาย
เชิญท่านทั้งหลายเข้ามา


คนบาปต้องทนทุกข์ใจทรมาน
ให้ท่านกลับใจทิ้งบาปจะเบิกบาน
รับพระเยซูเป็นผู้อภิบาล
เชิญท่านทั้งหลายเข้ามา


เชื่อเถิดวันนี้พระเจ้าอยู่กับเรา
จงฟังพระโอวาทแล้วรีบรับเอา
ทรงเชิญทุกคนให้รีบมาเข้าเฝ้า
ขอเชิญให้ท่านเข้ามา