สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

 


สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
สรรเสริญองค์พระบิดา พระบุตร
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.