ยามราตรีศรีหรรษา


ยามราตรี ศรีหรรษา มีราชามาประสูติ
จากสาวพรหมจารีบริสุทธิ์ เป็นกุมารน่ารักที่สุด
มาเพื่อช่วยชาวโลกา มาเพื่อช่วยชาวโลกา


ยามราตรี แสนดีเลิศ พระเยซูผู้ประเสริฐ
เป็นพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิด ทูตสวรรค์สรรเสริญชูเชิด
เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด


ยามราตรี ศรีสำราญ เมษบาลพากันไป
เฝ้ากุมารที่หมู่บ้านเบธเลเฮม เห็นพระองค์ทรงสุขเกษม
บรรทมอยู่ในรางหญ้า บรรทมอยู่ในรางหญ้า


ยามราตรี ศรีสง่า เป็นเวลาเรารอดบาป
เพราะพระเยซูช่วยพ้นคำแช่งสาป สมควรสรรเสริญโมทนา
เราจึงกราบไหว้บูชา เราจึงกราบไหว้บูชา