พระพักตร์พระเจ้าผุดผ่องแวววาม

 


พระพักตร์พระเจ้าผุดผ่องแวววาม
ดูงามเลิศต้องนัยน์ตา
พระเศียรทรงสวมมงกุฎโสภา
พระโอษฐ์ตรัสคำการุณย์
พระโอษฐ์ตรัสคำการุณย์


ทั่วโลกแหล่งหล้าหาเปรียบฤามี
มนุษย์เมธีไม่ปาน
ทั่วฟ้าสวรรค์และจักรวาล
ภูบาลทรงศักดิ์ยิ่งใหญ่
ภูบาลทรงศักดิ์ยิ่งใหญ่


ตัวข้าฯเป็นหนี้พระองค์มากมาย
ชีวิต จิตใจ และกาย
ความตายพระองค์ทรงให้มีชัย
รอดจากหลุมมรณา รอดจากหลุมมรณา


ข้าฯวางใจว่าพระองค์ทรงนำ
ให้ข้าฯถึงแดนแมนสรวง
ยามข้าฯเข้าเฝ้าแนบชิดพระทรวง
ดวงจิตของข้าฯเบิกบาน
ดวงจิตของข้าฯเบิกบาน.