ผู้เป็น

 


1.ข้าฯปฏิบัติพระผู้ช่วย ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่
ข้าฯรู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ
เมื่อข้าฯมีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้


ร้องรับ Refrain
ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า
ทรงเดิน และตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์
ท่านถามว่า ข้าฯรู้ได้อย่างไรข้าฯรู้ เพราะอยู่ในใจ


2.แลไปในโลกล้อมรอบข้าฯ พระองค์ทรงคุ้มครองอยู่
แม้ข้าฯจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า แต่ข้าฯไม่ยอมท้อถอย
ข้าฯรู้พระองค์ทรงนำหน้าตามทางชีวาน้อยใหญ่
พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย


3.ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลงสรรเสริญ
สรรเสริญว่า ฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่
ทรงเป็นความหวังของผู้หา เมตตาแก่คนทั่วไป
ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published.