ขอพระเยซูทรงนำพาเรา

 


1.ขอพระเยซูทรงนำพาเรา
เปรียบเหมือนผู้เลี้ยงแกะอันดี
ขอทรงเลี้ยงเราทั้งกายวิญญาณ
เพื่อเราได้อิ่มหนำสำราญ
ขอพระเยซู ขอพระเยซู
โปรดเอ็นดูประทานพระพร
ขอพระเยซู ขอพระเยซู
เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า


2. ขอทรงโปรดพิทักษ์รักษาเรา
อย่าให้ได้รับอันตราย
พระเยซูทรงไถ่บาปของเรา
อย่าให้เราหลงทางจนตาย
ขอพระเยซู ขอพระเยซู
ขอฟังเมื่อเราอธิษฐาน
ขอพระเยซู ขอพระเยซู
ให้เรารอดเป็นสุขสำราญ


3.เพราะพระเยซูได้ทรงสัญญา
ยกโทษเมื่อหลงผิดอีกที
โดยพระคุณพระองค์ทรงเมตตา
นำเรามาฟอกล้างทันที
ขอพระเยซู ขอพระเยซู
ให้เรากลับใจสารภาพ
ขอพระเยซู ขอพระเยซู
ผู้ไถ่เราให้รอดจากบาป.

Leave a Reply

Your email address will not be published.